Nieuw boek Peter-Ben Smit

In Tradition in Dialogue onderzoekt Peter-Ben Smit hoe de anglicaanse kerk omgaat met verschillen in het begrip van 'traditie' binnen de eigen kerk in het oecumenisch gesprek met andere kerken.

19-11-2012 | 9:24

Voorkant Peter-Ben Smit - Tradition in DialogueTradition in Dialogue
De Anglicaanse gemeenschap is een voortrekker op het gebied van de oecumene. Tegelijkertijd bestaat er binnen de anglicaanse gemeenschap een grote diversiteit aan theologische en geestelijke stromingen. Dit maakt de studie van Anglicaanse oecumenische dialogen bijzonder interessant: Het zijn soms pionierende teksten, zoals het kort "Bonn Agreement" dat in 1931 kerkelijke gemeenschap mogelijk maakte tussen anglicaanse en oudkatholieke kerken; tegelijkertijd moeten deze teksten ook acceptabel zijn voor de gehele anglicaanse gemeenschap. Een interessante testcase is daarbij het traditie-begrip, dat door meer reformatorisch (of "evangelical") denkende anglicanen toch anders ingevuld wordt dan door hoogkerkelijke (of "anglo-catholic") denkende theologen.
Tegelijkertijd blijft het een vitaal thema. Kan de anglicaanse gemeenschap over "traditie" dan met één stem spreken en wel met zo verschillende partners als baptisten (Baptist World Alliance) en reformatorische kerken (toenmalige World Alliance of Reformed Churches) en de rooms-katholieke kerk of orthodoxe kerken? Deze studie schetst op grond van alle internationale bilaterale dialogen van de Anglicaanse gemeenschap een verrassend consistent beeld van het traditie-begrip in deze dialogen en plaatst het binnen het kader van de bredere oecumenische beweging en van de historische ontwikkeling van de anglicaanse oecumene.

De auteur, zelf oud-katholiek theoloog, schreef deze studie in het kader van een oecumenische uitwisseling van de Oud-Katholieke kerk met de anglicaanse kerk in de USA (The Episcopal Church) in het theologische doctoraal programma van het anglicaanse General Theological Seminary in New York.

Op 5 december gaan de anglicaanse area dean van Nederland, the Rev. Mark Collison, en prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar Westerse systematische theologie aan de VU, met de auteur in gesprek. Zo komt een trialoog tussen anglicaanse, reformatorische, en oud-katholieke tradities tot stand.

Peter-Ben SmitPeter-Ben Smit
Peter-Ben Smit (1979) is Universitair Docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht en assisterend pastor in de Oud-Katholieke parochie Amsterdam. Hij publiceerde verschillende studies op het gebied van de oecumenische theologie en de bijbelwetenschap.