Praxis

De sectie verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van praktische theologie, sociale wetenschappen en ethiek. Het profiel van het onderzoek van de sectie is thematisch gegroepeerd rond de begrippen geleefd geloof, pluraliteit en identiteit.

Onderzoeksprogramma

Binnen het programma van de sectie Praxis verrichten praktisch theologen, sociaal-wetenschappers en ethici onderzoek naar religieuze en morele praktijken waarbij een (religieuze) identiteit gestalte krijgt in een plurale context.
In het programma is de religieuze pluraliteit van de ‘cultures’ het uitgangspunt, en dat krijgt onder meer gestalte in onderzoek naar religie in de media en de populaire cultuur.
In het eerste deelprogramma staan religieuze gemeenschappen centraal. Aandacht wordt onder meer besteed aan gemeenschapsvorming, migrantenkerken, geloofscommunicatie en -overdracht. Een tweede deelprogramma wordt opgebouwd rond de thematiek care. Het omvat projecten op het terrein van geestelijke zorg, levensbeschouwelijke zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de identiteit van zorgverleners en instellingen.

Sectieleider: prof. dr. R.R. Ganzevoort (hoogleraar Praktische Theologie) 

Medewerkers:

 • Andronoviene, dr. L. (prorector en docent praktische theologie vanwege het International Baptist Theological Seminary)
 • Asrami, drs. N. (onderzoeker identiteitsontwikkeling van moslimjongvolwassenen in Nederland)
 • Bakker, dr. M. (gastonderzoeker vanwege het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology (ACEOT))
 • Barnard, prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap)
 • Bertram-Troost, dr. G.D. (universitair docent Godsdienstpedagogiek)
 • Bos MSc, G.F. (promovendus bij de Willem van den Bergh-leerstoel)
 • Demeijer, MSc. F.A. (promovenda)
 • Ganzevoort, prof. dr. R.R. (hoogleraar Praktische Theologie)
 • Groen, drs. E. (docent Praktische Theologie vanwege het Baptisten Seminarium)
 • Hoek, dr. P.C. (docent Praktische Theologie vanwege het Hersteld Hervormd Seminarie)
 • Huizing, drs. W. (docent Praktische Theologie vanwege het Baptisten Seminarium)
 • Jongh, dr. E.C.T. de (docent Geestelijke Zorg, Praktische Theologie)
 • Klaver, dr. M. (universitair docent Media, Religie en Cultuur)
 • Kooten, dr. R. van (docent Praktische Theologie vanwege het Hersteld Hervormde Seminarie)
 • Lanser-van der Velde, dr. A.M. (universitair hoofddocent Godsdienstpedagogiek en supervisor, Praktische Theologie)
 • Miedema, prof. dr. S. (emeritus hoogleraar Godsdienstpedagogiek)
 • Mosher, dr. A.K. (universitair docent Ethiek)
 • Paas, prof.dr. S. (bijzonder hoogleraar kerkplanting en –vernieuwing)
 • Reinders, prof. dr. J.S. (hoogleraar Ethiek en bijzonder hoogleraar Ethische Aspecten van Zorg- en Hulpverlening vanuit de Antroposofie, vanwege het Heilpedagogisch Verbond)
 • Roeland, dr. J.H. (universitair docent Media, religie en cultuur)
 • Saane, dr. J.W. van (universitair hoofddocent Godsdienstpsychologie, Sociale Wetenschappen)
 • Stoffels, prof. dr. H.C. (hoogleraar Godsdienstsociologie)
 • Stoppels, dr. S. (universitair docent Kerkopbouw en Diaconaat, Praktische Theologie)