Geschiedenis van de Islam na 1800

 
Vakcode:
G_GESISNA18
Credits:
6.0
Faculteit:
Faculteit der Godgeleerdheid
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
100

Doel vak

De student:

kan op hoofdlijnen iets vertellen over geschiedenis en heden van
moderne islamitische samenlevingen sinds 1900; kan een beknopte uitleg
geven over het ontstaan en ontwikkeling van de moderne islamitische
samenlevingen; kan zich verdiepen in een van de volgende gebieden: Iran,
Turkije, Egypte, Midden Oosten, Indiaansubcontinent, Afrika, Azië,
westerse islamitische samenlevingen; kan kolonialisme, nationalisme,
secularisme, liberalisme etc. in de ontstaan van de moderne moslimwereld
relateren en analyseren.

Inhoud vak

Deze module gaat over de geschiedenis van het ontstaan en de
ontwikkeling van de moderne islamitische samenlevingen. Transformatie
proces van de islamitische en de westerse islamitische samenlevingen:
verschillen en overeenkomsten. Analyse en synthese van heden van
moderne moslimwereld in zijn historische context en in verband met
andere culturen en tradities.

Deze module is het vervolg op de module 'Geschiedenis van de Islam tot
1800'(100031). De eerste module behandelt de geschiedenis van de Islam
met een verticale voornamelijk chronologische aanpak terwijl deze
vervolgcursus; bestaande moslim samenlevingen met een horizontale aanpak
behandeld. Deze module vormt eveneens een historische en sociale
aanvulling van theoretische islamitische colleges.

Met behulp van deze module zullen de studenten leren Islam te
beschouwen als een abstract geloof maar ook als een historische
realiteit en levende religie van aantal landen in de wereld.

Onderwijsvorm

De gekozen onderwijsvorm is een werkcollege bestaat uit inleiding van
de docent, bespreking tekst, presentatie van de deelnemers, feedback
van de rest van de groep in de vorm van een checklist.

Voorbereiden door lezen van teksten en collegemateriaal,
aantekeningen maken, via blackboard discussiëren, opdrachten altijd op
de tijd inleveren (verplicht).

Aanwezigheid is een voorwaarde voor de deelname aan het tentamen.

Collegeopdrachten dienen voor het betreffende college per e- mail
ingeleverd te worden bij de docent dus, NIET via blackboard.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Het tentamencijfer wordt als volgt berekend:

12 % 6x college opdrachten

8 % presentatie

80 % schriftelijk tentamen

Literatuur

Verplicht:

Lapidus, Ira M. : A history of Islamic societies. (2nd ed. )
Cambridge Un. Press 2005. ISBN 0-521-77933-2. (Chapters 22 t/m 32,
453-872); Burgat, François: Burgat, François. The Islamic Movement in
North Africa, University of Texas, 1993 (2nd edition 1997). The book¿s
first French edition: L'Islamisme au Maghreb: la voix du Sud, Paris,
Karthala, 1988 puis version augmentée Payot 1995 (Petite Bibliothèque
de poche). (gedeeltelijk); Öke, Mim Kemâl: The Palestine question and
the Turks: a study in retrospect (1880-1980), Ankara: the Cyprus Turkish
Cultural Association, 1987. (gedeeltelijk); Collegemateriaal.

Aanvullend:

Bammate, H. Visages de l'Islam, 2e éd. Lausanne [1959], cop. 1958:
Payot (Oorspr. uitg. 1946); Shakir, M. al-Tarikh al-Islami vol. 22: al-
tarikh al-muasir al-aqalliyyat al-Islamiyya, Beirut 1988.

Overige informatie

Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht (80%).

Werkstukken en/of presentaties die niet op de tijd en volgens de
afspraken ingeleverd zijn, zullen niet geaccepteerd, noch meegeteld
worden bij het eindcijfer.

Om deel te nemen aan het tentamen dienen alle opdrachten te zijn
ingeleverd.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2011 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50046199 asnDCtitleasvGeschiedenisvandeIslamna1800 asncreditsasv6p0 asnfacultyasv50000029