Home > Studenten > Studiegids > 2012-2013 > Master > Religie & Levensbeschouwing > Specialisatie Islamitische geestelijke zorg (IGZ)

Specialisatie Islamitische Geestelijke Zorg (IGZ)

De masterspecialisatie Islamitische Geestelijke Zorg is beroepsgericht. In deze specialisatie ligt de nadruk op het functioneren van afgestudeerden in instellingen en organisaties. Daarbij denken we aan: de geestelijke zorg aan moslimjongeren, -patiënten, -cliënten en -bewoners in ziekenhuizen en zorginstellingen en aan gedetineerden; de geestelijke zorg aan zorgverleners, hulpverleners, politieagenten, militairen en hun leidinggevenden; de theologische bijdrage aan het instellings- of organisatiebeleid.

Het initiatief tot deze variant ligt in overleg tussen imams aan gevangenissen en zorginstellingen met de theologische faculteit. Het programma leidt studenten op die werkzaam willen zijn als academisch geschoolde medewerkers in de uitvoering van de islamitische geestelijke zorg. Binnen de specialisatie verzorgen derhalve ook islamitische docenten mede het onderwijs.

De islamitische geestelijke zorg heeft een vaste plaats verkregen in penitentiaire inrichtingen. Er zijn een beperkt aantal islamitische geestelijke verzorgers werkzaam in zorginstellingen, maar op grond van het rechtsprincipe van gelijke behandeling van religieuze groeperingen zal hun aantal ook stijgen in de zorg en te zijner tijd ook in de krijgsmacht. In het bedrijfsleven is er een langzaam stijgende behoefte aan raadslieden – mensen zijn geen verlengstukken van computers en machines. Het welbevinden is voor het bedrijf van grote betekenis. Omdat deze islamitische variant ten dele samenloopt met de andere master geestelijke verzorging, komen de studenten ook in aanraking met christelijke en nog weer andersdenkende medestudenten. De problematiek van de plurale samenleving staat in de gehele faculteit centraal en klinkt door in veel van haar onderzoek en onderwijs. Daarom zijn afgestudeerden ook geschikt voor functies als raadslieden geestelijke begeleiding in andersoortige instellingen dan zorg en gevang.

Coördinator van de specialisatie: dr. A. Karagul Telefoon: +31 20 59 84120;
E-mail: a.karagul@vu.nlDoelstelling

Als einddoel voor deze beroepsspecialisatie geldt dat de student voldoende kennis, inzicht, vaardigheden en attitude moet verwerven om het beroep van islamitische geestelijk verzorger zelfstandig te kunnen uitoefenen. Dat wil zeggen:

Kennis en inzicht
De student beschikt over een grondige theoretische vorming in de vakken van de islamitische geestelijke zorg. De masteropleiding van een jaar voorondersteld een grondige kennis van de islamitische theologie in context op bachelor niveau en is zelf geen ambtsopleiding, maar een specialisatie op het terrein van de geestelijke verzorging.

Vaardigheden
Geestelijk verzorgers leren om met hun gesprekspartners over hun leven te spreken en goed te horen wat de ander wil zeggen. Zij moeten in staat zijn om hun geloof niet slechts te uiten, maar de relevantie ervan voor de gesprekspartner duidelijk te maken in diens situatie, gezien vanuit de gesprekspartner. Dit noemt men de hermeneutisch-communicatieve competentie. Deze competentie wordt in de studie van meer kanten belicht en getraind. In het vak psychologie worden algemene noties uit de psychologie behandeld, die voor begeleiding van belang zijn. De master omvat een stage of een leeronderzoek, voor mensen die al in het veld werkzaam zijn, met supervisie.

Attitude
De student is zich bewust van de wijze waarop zijn/haar persoon een instrument is in de geestelijke verzorging. De student is in staat tot het aangaan van een vertrouwensrelatie en weet vakdeskundigheid, beroepsethiek en spiritualiteit met elkaar te verbinden. De student is zich bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van de functie van (Islamitisch) geestelijke verzorger en heeft getoond op het eigen optreden te kunnen reflecteren.

Opbouw van het programma

De masterspecialisatie bestaat in totaal uit 60 EC die zijn verdeeld over de volgende modulen:

Onderwijsprogramma master Religie & Levensbeschouwing, Islamitische Geestelijke Zorg (voltijd) 
Onderwijsprogramma master Religie & Levensbeschouwing, Islamitische Geestelijke Zorg (deeltijd) 

Voor de tijd en dag waarop de colleges plaats vinden verwijzen wij u naar de roosters.
Klik hier voor de vakomschrijvingen in de studiegids.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Onze studievereniging

spamfuik@vu.nl