Jij en FRT

De Faculteit Religie en Theologie biedt een breed scala aan bachelor- en (research)masteropleidingen.

Het onderwijs binnen de faculteit is persoonlijk. Studenten werken in kleine groepen, waardoor veel interactie met medestudenten en docenten mogelijk is. Binnen de opleidingen is ruimte voor individuele keuzes en ontwikkeling. Studenten kunnen de kennis die zij opdoen toepassen in een maatschappelijke context. De faculteit gaat uit van een uitdagend studieklimaat met activerend onderwijs en goede begeleiding. In dat onderwijs spelen actuele vraagstukken uit de samenleving en wetenschap een centrale rol.

Aankomende studenten

Hier vind je alle informatie voor als je aan de Faculteit Religie en Theologie wilt komen studeren.

Honours Programme

Veel talent en gemotiveerd? Dan kun je in aanmerking komen voor het Honours Programme.

Diploma-uitreiking en ophalen

Hier vind je alle informatie over diploma-uitreikingen.

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het aanspreekpunt voor studenten en vertegenwoordigt de studenten bij het faculteitsbestuur.

Regelingen Faculteit Religie en Theologie

Elke bachelor- en masteropleiding heeft een zogeheten Onderwijs- en Examenregeling, waarin de geldende procedures alsmede de rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens zijn opgenomen. Daarnaast hebben de Examencommissies Regels en Richtlijnen vastgesteld.