Resilience in Crisis

In hoeverre draagt zingeving bij aan veerkracht? Welke zingevinsdimensies kunnen we onderscheiden in sociale, culturele, politieke, economische en psychologische vormen van veerkracht? Welke vormen van veerkracht dragen bij aan een inclusieve en gezonde samenleving? In het Resilience in Crisis-project buigen religiewetenschappers en theologen van de Faculteit Religie en Theologie (Vrije Universiteit Amsterdam), samen met collega’s van andere faculteiten en maatschappelijke partners, zich over deze vragen, die in het bijzonder urgent zijn geworden tijdens de coronacrisis. 

Visie

Het onderzoek aan de Faculteit Religie en Theologie is wetenschappelijk verdiepend, levensbeschouwelijk en maatschappelijk relevant. Daarbij hoort het bij de taak van de academie om verder te kijken dan de waan van de dag en thema’s langer vast te houden en dieper te doordenken dan elders gebeurt. De coronacrisis roept tal van fundamentele vragen op rondom zingeving en veerkracht, die verdieping en aandacht behoeven, om zo kennis te ontwikkelen die van betekenis kan zijn voor de huidige crisis en voor toekomstige crisissen. Werkend vanuit diverse disciplines, religieuze en niet-religieuze levensbeschouwelijke tradities, en expertise op het brede vlak bronnen, tradities, geloofsovertuigingen en geloofspraktijken, wil de Faculteit Religie en Theologie haar bijdrage leveren aan de beantwoording van deze vragen.

Insteek

De coronacrisis zoals die in 2019 begon en in 2020 voortduurt, is bij uitstek een thema dat raakt aan de weerbaarheid (“resilience”) van mensen en gemeenschappen, samenleving en cultuur, en economische, politieke en ecologische systemen. De crisis is zowel een persoonlijke als een collectief beleefde ‘contingentie-ervaring’, waarin zingeving enerzijds onder druk kan komen te staan en anderzijds als een bron van coping en maatschappelijke verandering, betrokkenheid en innovatie kan fungeren. Vrijwel iedere religieuze of levensbeschouwelijke (religieus en seculier) instantie in Nederland zoekt naar manieren om te herbronnen en tot praktijken en verhalen te komen die bijdragen tot een weerbare omgang met de onzekerheid, angst, kwetsbaarheid, en afhankelijkheid die de crisis met zich meebrengt. Voor het vinden van goede, gezonde en rechtvaardige vormen van weerbaarheid is het zaak het weerbaarheidspotentieel van zingevingstradities kritisch te onderzoeken.

Doelen

Het Resilience in Crisis-project heeft tot doel de rol van religieuze en levensbeschouwelijke initiatieven om weerbaarheid in een tijd van crisis te bevorderen, te onderzoeken. En in kaart te brengen welke rol bronnen en tradities van zingeving spelen in het gestalte geven aan (persoonlijke en collectieve) weerbaarheid.  Het project bevordert een interdisciplinaire, intersectionele en interreligieuze onderzoekssamenwerking binnen de faculteit, in gesprek met andere academische en maatschappelijke partners.  

Concrete activiteiten/projecten

Binnen het Resilience in Crisis-project worden een aantal korte termijn activiteiten ontwikkeld, waaronder het eerste online facultaire symposium Reflections on Resilience op woensdag 20 mei. Wil je een bijdrage leveren aan het symposium? Bekijk de Call for Contributions. Daarnaast worden er ook meer langlopende projecten opgezet, zoals een interdisciplinair onderzoeksproject.

Organisatie

Het huidige kernteam bestaat uit Peter-Ben Smit, Pieter Coppens, Miranda van Holland en Johan Roeland. 

Heb je op dit moment vragen? Neem contact op via resilience.frt@vu.nl.