Postacademische Ambtsopleiding tot Boeddhistisch Geestelijk Verzorger (deeltijd, 2 jarig)

Algemene informatie

Een boeddhistisch geestelijk verzorger begeleidt individuen, groepen of organisaties bij vragen die ontstaan binnen de huidige, complexe, multi-denominatieve en multiculturele Nederlandse samenleving. Studenten bouwen in de opleiding voort op wetenschappelijke vaardigheden en ontwikkelen het vermogen om vanuit de eigen boeddhistische traditie met de diversiteit van de verschillende boeddhistische tradities in Nederland om te gaan en traditie-overstijgend te denken en handelen. Op verzoek van elke boeddhist afzonderlijk, van een groep boeddhisten, of van een maatschappelijke of een religieuze organisatie zal de boeddhistisch geestelijk verzorger leiding en begeleiding geven aan religieuze activiteiten. Daarnaast moet de boeddhistisch geestelijk verzorger ook kunnen omgaan met interreligieuze diversiteit, zoals de relatie met het christendom, het humanisme en de islam. In deze context is een academisch denk- en werkniveau vereist. Dit niveau is vaak ook een eis van de werkgever en de beroepsvereniging.

Toelatingseisen
Om direct toegelaten te worden tot postacademische ambtsopleiding boeddhistisch geestelijk verzorging moet je in bezit zijn van een masterdiploma “Theology and Religious Studies”, met als specialisatie “Spiritual Care, voorbereidend traject boeddhisme“ of een diploma dat daaraan gelijkwaardig is.

Overige eisen
Van iedere student wordt verwacht dat hij een in Nederland gevestigde boeddhistisch leraar of mentor heeft die ook in de Nederlandse samenleving geworteld is. Van studenten wordt verwacht dat ze traditie-overstijgend willen werken.

Toelating
Je wordt pas toegelaten tot de opleiding na een gesprek met de Toelatingscommissie Boeddhistische Ambtsopleiding. Deze commissie bestaat uit Vu-docenten en leden van de Boeddhistische Zendende Instantie. Het toelatingsgesprek kan ten vroegste plaatsvinden in de afstudeerfase Master Spiritual Care”. Voor een afspraak kan je je aanmelden bij Henk Blezer, coördinator van de Ambtsopleiding via h.w.a.blezer@vu.nl. Plan je gesprek ruim van te voren, liefst in de periode maart-mei.
Het is mogelijk dat je je boeddhistische kennis moet aanvullen of op academisch niveau krijgen. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Dit krijg je te horen na het gesprek met de toelatingscommissie.

Zending
Je zending is steeds gekoppeld aan een concrete baan. Het is dus ook de werkgever die een zending voor een boeddhistisch geestelijk verzorger aanvraagt. Om er zeker van te zijn dat je na de boeddhistische  ambtsopleiding een zending kunt ontvangen is het goed om bij aanvang van de opleiding een valideringsgesprek met de Boeddhistische Zendende Instantie aan te vragen. Voor een valideringsgesprek met de Boeddhistische Zendende Instantie kan je je wenden tot Henk Blezer, coördinator van de Ambtsopleiding via h.w.a.blezer@vu.nl.

Definitieve inschrijving
Na een fiat van de Toelatingscommissie Boeddhistische Ambtsopleiding kan je je definitief inschrijven. Daarvoor ontvang je van het secretariaat van de ambtsopleiding een inschrijfformulier.
Dit formulier en de gevraagde bijlagen moeten vóór 1 juli in bezit zijn van het secretariaat.

Kosten
Je inschrijving is pas definitief wanneer je ook het inschrijvingsgeld hebt overgemaakt. Voor de postacademische Ambtsopleiding betaal je een éénmalige bijdrage aan de Faculteit Religie en Theologie, van € 2.168,-. Op basis van je aanmelding ontvang je een factuur waarmee je het inschrijvingsgeld kunt betalen. Het bedrag dient in één keer overgemaakt te worden.

Inhoud van de opleiding

De postacademische ambtsopleiding boeddhistisch geestelijk verzorging is een tweejarige deeltijd opleiding. De vakken worden over twee jaar verspreid aangeboden.

Het eerste jaar van de ambtsopleiding bestaat uit een aantal praktische vakken en de stage. Tijdens je stage werk je ook al aan een case-study. Het tweede jaar bestaat uit meer theoretische vakken en twee leeronderzoeken en het maken van een afsluitende portfolio. De invulling van deze opleiding is als volgt:

Jaar 1 (woensdagen)

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
1.1a Oriëntatie op de ambtspraktijk (6 EC)

1.2 Mindfulness toegepast in Boeddhistisch Geestelijke Verzorging (6 EC)

1.3 Werkinstrumenten Boeddhistisch Geestelijke Verzorging, waaronder gesprekstechnieken (=BGV I) (3 EC)
1.4 Stage Boeddhistisch Geestelijke Verzorging en case study, plus terugkomdagen (=BGV II), gesprekstechnieken in de praktijk, intervisie en supervisie (6 EC)

1.5 Stage rituelen en vieringen, plus terugkomdagen rituelen, intervisie en supervisie (6 EC)
Tijd voor uitwerken stageverslag en voorbereiden case study
1.1b Mindfulness (6 EC)
     

Jaar 2 (woensdagen)

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
2.1 Ethische Dilemma’s in de Beroepspraktijk en Moreel Beraad (6 EC)2.2. Nederlands Boeddhisme in Context (6 EC)
2.3 Sterven en Dood in Boeddhisme: terminale en palliatieve zorg (3 EC)
2.4. Leeronderzoek: community building: leiderschap (6 EC)
2.5. Leeronderzoek over een topic uit de stage (6 EC)
2.6 Eindseminar en tijd voor voorbereiden portfolio (3 EC)

De lesdagen zijn op woensdag, telkens in periodes van zes weken (behalve voor 1.1b: acht weken en 1.3 en 2.3 drie weken) met erna twee weken verwerkingstijd.

NB. het programma is onder voorbehoud

Stage

De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats waar de beoogde stagedoelen, op basis van de competenties geformuleerd door de BZI, van de stage Boeddhistische Ambtsopleiding behaald kunnen worden:

  • begeleiden van boeddhistische meditatie;
  • uitvoeren en begeleiden van rituelen (centraal in het tweede gedeelte van de stage);
  • begeleiden van Boeddhistische groepen en individuele Boeddhistische bij religieuze vraagstukken;
  • ondersteuning bieden bij ethische en zingevingsvraagstukken;
  • vertegenwoordigen van het Boeddhisme naar de brede Nederlandse samenleving.

De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats en door de student wordt ondertekend. Hierin worden stagedoelen van de opleiding, op basis van de competenties van de BZI en persoonlijke stagedoelen vermeldt.

Contact
Voor een afspraak kan je je aanmelden bij de coördinator van de Ambtsopleiding:

Dr. Henk Blezer
E: h.w.a.blezer@vu.nl

Voor algemene informatie kan je contact opnemen met het secretariaat:

E: paa.frt@vu.nl
T: 020 59 85846