Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en kerkleider

Algemene opleidingsinformatie

Center For Theology of Migration (CThM) is in september 2017 van start gegaan met het opleiden van christelijke migrantenvoorgangers en kerkleiders. Speciaal hiervoor is een eenjarige Post-Graduate programma (60 EC) ontwikkeld in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Dit centrum richt zich op de studie van de migrantenkerken, zowel als praxis en wetenschappelijke discipline. Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van migrantenkerken: hun theologie, hermeneutiek, religieuze overdracht, ethiek, filosofie, sociologie, psychologie, traditie en context. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de plaats en functie van migrantenkerken in Nederland en Europa. Gegeven het belang van de theologische, sociale en psychologische aspecten voor de migrantenkerken staan drie thema's centraal: de verworteling (radix) in de identiteit van de migrantenkerken, bezinning op de migrantenkerken in de postmoderne samenleving en de dagelijkse context waarin migranten christenen in Nederland leven. Niet alleen migranten christenen studeren bij het CThM, maar ook niet-migranten studenten van andere studierichtingen binnen en buiten de faculteit alsmede andere universiteiten.

De rol van migrantenpastor en –kerkleider is zeer divers. Naast het voorgaan in gebed en aanbidding, het verzorgen van preken bij zondagsdiensten en bijzondere diensten zoals bij geboorte, huwelijk of begrafenis, is de pastor betrokken in andere activiteiten zoals het religieus onderwijs. De migrantpastor en -kerkleider kan verder actief zijn binnen verscheidene (zorg) instellingen, zoals ziekenhuis, leger, gevangenis, universiteit of bedrijf. De migrantenpastor geeft leiding aan zending, missie en evangelisatie activiteiten. De migranten- pastor en -kerkleider is aanspreekpunt van de christen migranten gemeenschap. De voorganger ontwikkelt het vermogen om vanuit de eigen traditie met de diversiteit van christelijke tradities in Nederland om te gaan en traditie overstijgend te kunnen denken en handelen.

Tenslotte wordt van migrantenpastors en -kerkleiders verwacht dat zij in staat zijn de gemeenschap adequaat te vertegenwoordigen. Kort samengevat is de voorganger vakkundig in theologie, pastoraat en op het sociaal wetenschappelijk vlak. Degenen die migrantvoorganger of -kerkleider willen worden, kunnen dit post-graduate programma volgen. De docenten zijn zowel academicus als pastor.

Op 17 maart en 9 juni 2018 zijn er introductiedagen en in september start de opleiding.

Toelatingseisen
Er zijn universitaire/academische vooropleidingseisen om direct toegelaten te kunnen worden tot de postacademische ambtsopleiding voor migrantenpastor en kerkleiders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van de ambtsopleiding.

Toelating 
Je wordt pas toegelaten tot de opleiding na een gesprek met de Toelatingscommissie. Voor een afspraak kan je je aanmelden bij Simon Ririhena (s.ririhena@vu.nl) of Samuel Lee (s.lee@vu.nl), coördinatoren van de Ambtsopleiding. Plan je gesprek ruim van te voren, bij voorkeur in de periode maart-mei.

Het is mogelijk dat je je kennis moet aanvullen om die op academisch niveau te krijgen. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Dit krijg je te horen na het gesprek met de Toelatingscommissie.

Definitieve inschrijving 
Na een fiat van de Toelatingscommissie kan je je definitief inschrijven. Daarvoor ontvang je van het secretariaat van de ambtsopleiding een inschrijfformulier. Dit formulier en de gevraagde bijlagen moeten vóór 1 juli 2018 in bezit zijn van het secretariaat.

Kosten
Je inschrijving is pas definitief wanneer je ook het inschrijvingsgeld hebt overgemaakt. Voor de postacademische Ambtsopleiding betaal je een éénmalige bijdrage aan de Faculteit Religie en Theologie, van € 2.060,-. Op basis van je aanmelding ontvang je een factuur waarmee je het inschrijvingsgeld kunt betalen. Het bedrag dient in één keer overgemaakt te worden.

Inhoud van de opleiding

In de opbouw van de post-graduate opleiding worden vier domeinen onderscheiden:          

(1) Theology of Migration
In het domein Theology and Migration komen de begrippen 'tweezijdige transformatie' en 'dubbele contextualiteit' aan de orde. In het proces van tweezijdige transformatie gaat het om de invloed van het christendom op een cultuur en andersom. Met het begrip ‘dubbele contextualiteit’ wordt bedoeld dat de migrantenkerken in het nieuwe land nieuwe betekenis moeten geven aan hun eigen etnische identiteit en tegelijkertijd dat ook moeten doen voor hun christelijke identiteit. 

(2) Mission and Society 
Het is van belang dat de student de samenleving begrijpt. Niet alleen de Nederlands samenleving maar ook die van het land van herkomst en in het bijzonder de interactie effecten die bij het samengaan kunnen optreden.

(3) Pastoral care in Context
Het is van belang dat de student inzicht heeft hoe mensen waarnemen, denken, voelen en handelen. De student moet begaafd zijn in het verbinding maken met wat er leeft in zichzelf en anderen in de dagelijkse omgeving. Migratie is een van de meest stressvolle gebeurtenissen die een mens kan meemaken. De student moet daarom bekwaam zijn in het omgaan met de complicerende factoren de hier kunnen meespelen in het inter-persoonlijk en inter-sociale en culturele contact. 

(4) Stage en reflectie op de praktijk 
Kennis van de praktijk is relevant niet alleen met oog op de toepassing van de theorieën over praktisch ambtshandelen (zoals preekkunde) maar ook met het oog op het belang van het leren van academische zelfreflectie over het eigen functioneren in het ambt. Na een oriëntatie op de beroepsvelden doorloopt de student de stage die verdeeld is in verschillende periode over het jaar in een kerk of (zorg) instantie waarbij de student getraind wordt in het geven van preken, counseling, en het leiden van kleine discipelschap groepen. De stage wordt afgesloten met een paper. Ter voorbereiding volgt de student op de praktijk gerichte (theoretische) praktisch-theologische vakken. De stage kan ook in het buitenland gevolgd worden.

In elk vak wordt een integratie tot stand gebracht van de 4 domeinen. De voertaal in de opleiding is Engels en Nederlands. Het onderwijs gaat via colleges op de vrijdagen en via online learning. 

Eindopdracht
De studenten krijgen een eindopdracht waarin zij als totale groep een activiteit moeten organiseren waarbij gekeken wordt naar drie doelstellingen:
- Kennis: De student geeft blijk kennis te bezitten over de diverse theorieën van de  theologie van de migratie.
- Vaardigheid: De student bezit de kunde om die kennis te vertalen naar de praktijk.
- Gedrag: De student reflecteert in zijn gedrag het christelijke principe van dienstbaarheid.

Programma Migrantenpastor en kerkleider

Periode 1
1.a Kerkgeschiedenis, (theologische ontwikkelingen en de tijdsgeest) en missionaire kerkstichting voor migranten pastors (6)
1.b Migrant Theology (6)

Periode 2
2.a De Heilige Geest en Ministry (3)        
2.b Interculturele Communicatie: Leiderschap en Conflict Management in Migranten kerken (3)        
2.c Evangelisatie en Missie in een Postmoderne samenleving (3)
2.d Stage/practicum (3) 

Periode 3
3.a De gestalten van Christus in verschillende contexten (3)
3.b Stage/practicum (3)

Periode 4
4.a Huwelijk en familie in de Nederlandse context vanuit een multicultureel perspectief. Interculturele aspecten in intermenselijke verhoudingen (6)
4.b Stage/Practicum (3) 

Periode 5
5.a Praktische Theologie met focus op pastoraat (3)        
5.b Multiculturele Pastorale zorg (6)
5.c Stage/practicum (3)

Periode 6
6.a Global Christianity (6)
6.b Eind-opdracht (3)

Stage

De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats waar de beoogde stagedoelen van de Ambtsopleiding kunnen behaald worden:
De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats en door de student wordt ondertekend. Hierin worden stagedoelen van de opleiding en persoonlijke stagedoelen vermeld. 
 

Contact

Voor een afspraak kan je je aanmelden bij Simon Ririhena (s.ririhena@vu.nl) of Samuel Lee (s.lee@vu.nl), coördinatoren van de Ambtsopleiding.
Voor algemene informatie kan je contact opnemen met het secretariaat: paa.the@vu.nl of telefonisch 020 59 85846.