Organisatie

Faculteitsbestuur
Het Faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Sinds de invoering van de MUB (Wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur) in 1998 wordt de faculteit bestuurd door het Faculteitsbestuur.
Het bestuur bestaat uit een decaan, een onderzoeksportefeuillehouder en een onderwijsportefeuillehouder. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering. Deze heeft tevens de leiding over het bureau van de faculteit. Een student is adviserend lid van het Faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur.

Samenstelling Faculteitsbestuur:

  • Decaan: Prof.dr. R.R. Ganzevoort
  • Portefeuillehouder onderzoek: prof. dr. B.J. Lietaert Peerbolte
  • Portefeuillehouder onderwijs: prof. dr. Joke van Saane
  • Directeur bedrijfsvoering: H.W. van Nieuwenhuijsen
  • Studenttoehoorder: Wouter Kroese


Er zijn twee medezeggenschapsorganen:

  • de Facultaire Studentenraad (FSR), (als onderdeel van de Universitaire Studentenraad)
  • de Onderdeelcommissie (als onderdeel van de Ondernemingsraad)

In de Studentenraad hebben drie studenten zitting. De Onderdeelcommissie bestaat uit vier medewerkers. Tezamen vormen zij de Gezamenlijke Vergadering van de faculteit. De Gezamenlijke Vergadering voert regelmatig overleg met het Faculteitsbestuur. De medezeggenschap is vastgelegd in verschillende universitaire en facultaire regelingen.

Onderwijscommissie/Opleidingscommissie
Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie. Deze opleidingscommissies zijn samengevoegd tot één Onderwijscommissie. De Onderwijscommissie heeft een aantal taken waaronder het adviseren over de onderwijs- en examenregeling voordat het Faculteitsbestuur de regeling vaststelt.  

Meer informatie over de Onderwijscommissie/Opleidingscommissie op VUnet. 

Examencommissie
Elke opleiding heeft een Examencommissie. De Examencommissie stelt onder andere regels vast m.b.t. de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast.

Meer informatie over de Examencommissie op VUnet.

Facultaire Studentenraad (FSR)
Alle studenten kunnen zich voor de verkiezing van de Facultaire Studentenraad kandidaat stellen. De Studentenraad heeft in principe zeggenschap over alle zaken die op de faculteit spelen, zowel over de praktische gang van zaken, als over de onderwijs- of studentenvoorzieningen. Er vinden elk jaar verkiezingen plaats. 

Meer over de Facultaire Studentenraad (FSR).

Afdeling Texts & Traditions

In de afdeling Texts & Traditions zijn gebundeld onderzoek, onderwijs en valorisatie op het vlak van de literaire  -  Bijbelse en buiten-Bijbelse, vroegchristelijke, pagane geschriften - en historische vakken.
De confessionele en culturele bronnen van het christendom worden binnen Texts & Traditions bestudeerd (ontstaan, receptie, duiding) en gerelateerd aan hedendaagse vragen.

Studenten uit binnen- en buitenland die zich willen voorbereiden op een promotietraject volgen de tweejarige Master Religion and Theology. Na succesvolle afronding van deze opleiding worden zij automatisch toegelaten tot de promotie.

Bij het onderdeel Onderzoek & secties staan de contactgegevens van de sectieleiders en medewerkers en is meer achtergrondinformatie te vinden over onderzoek en onderwijs.